عسل و حساسیت (آلرژی)

بعضی افراد نسبت به عسل حساسیت دارند و خوردن آن باعث خشکی دهان. تنگی نفس . اسهال خونی. و حتی بعضی از بیماریهای ÷وستی می گردد. آنها نباید حتی به مقدار بسیار کم هم عسل تغذیه نمایند. کودکان بیشتر به عسل حساسیت داشته و در صورت عدم سازش با آنها باید از مصرف ان خود داری کرد.